achtergrond
Home
empty
home / contact / voorwaarden
afbeelding

Algemene Voorwaarden Siri Satya Yoga


De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door de inschrijving via website, na het maken van een afspraak per telefoon, mail en/of in persoon voor het volgen van een of meerdere lessen. Voor aanvang van de les wordt er een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van  een handtekening ingeleverd. De deelnemer accepteert daarmee de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Siri Satya Yoga.
2. Elke deelnemer meld zijn eventuele lichamelijke klachten of andere beperkingen of situaties die van invloed kunnen op zijn fysieke en emotionele gesteldheid tijdens de lessen, voorafgaand aan de docent. Deelneming is toegestaan indien uw gezondheid daar geen belemmering voor vormt. Bij twijfel gelieve contact opnemen met uw huisarts.
 
3. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 
4. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Betaling
5. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, via een betalingssysteem op de website, per bank of contant. Het IBAN rekeningnummer voor een betaling per bank is NL67 INGB 0007 1245 31.
6. De deelnemer betaalt per gekozen product (tenzij anders overeengekomen). De aangeboden producten zijn vermeld op de website en bestaan uit: proeflessenkaart, losse les, 10 lessenkaart, 3 maanden abonnement, deelname cursus, deelname workshop, privé sessie.
7. Een losse les kan contact worden afgerekend voor de aanvang  van de les.

Uitsluiting
8. Siri Satya Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 
Lessen periode, reservering en wijzigingen
9. Bij het aanschaffen van een 10 lessen kaart dienen  de lessen binnen 3 maanden vanaf de datum van de eerste les worden gevolgd. Bij het aanschaffen van een proeflessenkaart dienen  de lessen binnen 1 maand vanaf de datum van de eerste les worden gevolgd. Tijdens de vakantie van Siri Satya Yoga worden deze periodes verlengd met de genomen vakantiedagen. In het geval van vervallen van de lessen door omstandigheden worden deze periodes verlengd met het aantal dagen waarin de lessen zijn vervallen.
10. Een 3 maanden abonnement geeft toegang tot twee lessen per week en loopt door drie maanden vanaf de datum van de eerste les. Tijdens de vakantie van Siri Satya Yoga wordt deze periode verlengd met de genomen vakantiedagen. In het geval van vervallen van de lessen door omstandigheden wordt deze periode verlengd met het aantal dagen waarin de lessen zijn vervalle
11. Een reservering via de website kan worden geannuleerd 24 uur van tevoren door het middel van het sturen van een email naar de  email adres  info@sirisatyayoga.nl
 
12. Het stilleggen van het termijn voor een 10 lessen kaart en voor een abonnement bij langdurige ziekte van de deelnemer gebeurt in overleg.
 
13. Siri Satya Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden, de lestijden, data  en prijzen te allen tijde te wijzigen. De deelnemer wordt via de website en per email op de hoogte gehouden van alle wijzigingen
 
Aansprakelijkheid
14. Siri Satya Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
15. Siri Satya Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
 
Toepasselijkheid en geschillen
16. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Siri Satya Yoga  betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen en workshops en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
17.Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Siri Satya Yoga.
18. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Siri Satya Yoga behoudens hogere voorziening.
 
Delen: